หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ > อบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) นักศึกษาปี 1/2563 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ , สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , สาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์
อบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) นักศึกษาปี 1/2563 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ , สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , สาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์

admin et
2020-07-20 10:58:53

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222 อาคาร 42 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ , สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , สาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าร่วม