หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ > อบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) นักศึกษาปี 1/2563 สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร
อบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) นักศึกษาปี 1/2563 สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร

admin et
2020-07-20 10:55:07

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222 อาคาร 42 โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้าร่วมDownload