หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อบรมการลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment) และการวางแผนการเรียน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อบรมการลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment) และการวางแผนการเรียน

admin et
2019-11-26 12:41:59

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมการลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment) และการวางแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ณ ห้อง 4222 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download