หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ > นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา

admin et
2019-11-26 11:46:30

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา กรุงเทพฯ  ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป
Download