อาจารย์

อาจารย์ณรงค์  ณรงค์รัตน์

อาจารย์ (หัวหน้าสาขา)

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Certificate :
M.Eng. (Electrical Engineering) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

01. 2018