โครงการจัดอบรมแอนดรอยเพื่อควบคุม หุ่นยนต์

โครงการจัดอบรมแอนดรอยเพื่อควบคุม หุ่นยนต์

หลักการเหตุผลของโครงการ

             หลักสูตรการสร้างแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 1 นี้ เป็นการสร้างพื้นฐานทางด้านการออกแบบหน้าจอแสดงผล การเขียนโปรแกรมควบคุมแอพพลิเคชั่น รวมถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด IOIO ที่เชื่อมต่อระหว่างหุ่นยนต์กับอุปกรณ์แอนดรอยด์ ดังนั้นโครงการนี้จึงเหมาะสำหรับผู้สนใจที่เริ่มต้นศึกษาการสร้างแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และการสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับควบคุมหุ่นยนต์ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม และพื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์มาก่อน

             ในการจัดโครงการครั้งนี้จะให้ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อการทำงานกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น มอเตอร์,  บลูทูธ, การแสดงผลสถานะผ่านหน้าจอผ่านมือถือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพในอนาคตภายหน้าอีกด้วย

ระยะเวลาดำเนินการ

            
ระหว่างวันที่  ๑๓-๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๖

กำหนดโครงการสร้างแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ สำหรับควบคุมหุ่นยนต์
ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
*************************************************************************************
การสร้างแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ สำหรับควบคุมหุ่นยนต์   ระดับ ๑

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

เนื้อหาการอบรม

๐๘.๓๐-๐๘.๕๐

 • Ø ลงทะเบียน

๐๘.๕๐-๑๐.๒๐

 • Ø ติดตั้งโปรแกรม  Eclipse   และเครื่องมือ JDK, Android SDK
 • Ø การสร้าง Emulator สำหรับทดสอบหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ ใช้
 • Ø ออกแบบหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้ แนวตั้ง เรียนรู้ Activity , Layout และ
Widget  ขนานโปรแกรม Eclipse

๑๐.๒๐-๑๐.๓๐

 • Ø พักทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐

 • Ø ทดสอบหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้ แนวตั้ง ผ่าน Emulator
 • Ø ออกแบบหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้ แนบนอน เรียนรู้วิธีใส่สี ภาพพื้นหลัง
 • Ø ทดสอบหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้ แนวนอน ผ่าน Emulator

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

 • Ø พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๒๐

 • Ø เขียนโปรแกรมควบคุม  Widget ที่อยู่บนหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้  (ต่อ) เรียนรู้วิธีใช้งานตัวแปร, วิธีตรวจจับเหตุการณ์ของ Widget,  วิธีเรียกใช้งาน  Class, วิธีการสร้าง Method , วิธีใช้งานคำสั่งเงื่อนไข

๑๔.๒๐-๑๔.๓๐

 • Ø พักทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐-๑๗.๑๐

 • Ø เขียนโปรแกรมควบคุม  Widget ที่อยู่บนหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้ (ต่อ) เรียนรู้
วิธีการตรวจสอบดีบั๊กแอพ  ด้วย LogCat
 • Ø ทดสอบแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้น ผ่าน Emulator
 • Ø วิธีการเชื่อมต่อและขออนุญาตใช้งานอุปกรณ์แอนดรอยด์กับโปรแกรม
Eclipse
 • Ø ทดสอบแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นกับอุปกรณ์แอนดรอยด์ผ่านสาย USB
 
 
 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

เนื้อหาการอบรม

๐๘.๓๐-๐๘.๕๐

 • Ø ลงทะเบียน

๐๘.๕๐-๑๐.๓๐

 • Ø ออกแบบหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์ Rover 5
 • Ø ทดสอบหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้  ผ่าน Emulator

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐

 • Ø พักทานอาหารว่าง

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐

 • Ø แนะนำคุณสมบัติทางเทคนิคของบอร์ด IOIO
 • Ø ติดตั้งไลบรารีเบื้องต้นของบอร์ด IOIO
 • Ø ทดสอบบอร์ด IOIO ผ่านสาย USB

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

 • Ø พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๒๐

 • Ø เขียนโปรแกรมควบคุม  Widget ที่อยู่บนหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้ เรียนรู้
วิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมพอร์ตเอาต์พุตดิจิตอล ,  วิธีการเขียน
 • Ø โปรแกรมเพื่อสร้างสัญญาณ PWM

๑๔.๒๐-๑๔.๓๐

 • Ø พักทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐-๑๗.๑๐

 • Ø เขียนโปรแกรมควบคุม  Widget ที่อยู่บนหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้ เรียนรู้
 • Ø วิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมการหมุนของเซอร์โว
 • Ø ทดสอบการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์แอนดรอยด์ ผ่าน สาย USB
 • Ø ทดสอบการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยอุปกรณ์แอนดรอยด์ แบบไร้สาย
 • Ø กิจกรรม
 
01. 2018