ประวัติสาขาN            ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสุนันทา ได้เป็นที่ประทับของพระมเหสี พระราชธิดาและเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 32 ตำหนัก รวมทั้งอาคารที่พักของบรรดาข้าราชบริพาร โดยมีพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประทับ ณ ตำหนักสายสุทธานพดล ตั้งแต่ พ.ศ. 2467 ปัจจุบันมีสภาพใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดอยู่ 6 ตำหนัก เนื่องจากมีผู้นำบุตรีและหลานของตน มาถวายตัวต่อพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดา เป็นจำนวนมาก พระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้สร้างโรงเรียนนิภาคารสอนตามหลักสูตรการศึกษาสมัยนั้น รวมทั้งอบรมมารยาทและการฝีมือด้วยดำเนินกิจการไปโดยปริยาย

*********************************************************************

           
ในปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ภายใต้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันมีห้องปฎิบัติการอยู่ในอาคาร 42 ชั้น 3 และประวัติความเป็นมาตาม ลำดับดังนี้

ปีพุทธศักราช 2540

           
เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ปีพุทธศักราช 2545

           
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ปีพุทธศักราช 2549

            เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (4ปี)


ปีพุทธศักราช 2553             ปรับปรุงหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2554
ปีพุทธศักราช 2558             ปรับปรุงหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการยุบรวมสาขา 2 สาขา จากสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมและสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
            ให้กลายเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มใช้ปีการศึกษา 2559
 
01. 2018